Tydliga arbetsbesparingar i massabruket efter införandet av Mantex Biomass Analyzer

Sedan massabruket Waggeryd Cell började använda Mantex Biomass Analyzer för kontroll av ankommande sågverksflis har effektiviteten tydligt ökat. Eftersom Biomass Analyzer automatiskt fastställer fukthalten i flisen har bruket kunnat dra ner på bemanningen samtidigt som man börjat kunna ta emot leveranser dygnet runt.

Waggeryd Cell har alltid varit tidiga med att använda ny teknologi och har sedan starten tack vare detta lyckats öka sin massaproduktion tiofalt, från 20 000 ton per år till dagens 200 000 ton. Råvaran till pappersmassan består av sågverksflis från sydsvensk gran och tall och leveranserna sker med hjälp av lastbilar. Waggeryd Cell har samarbetat med Mantex under flera år och använder en Mantex Biomass Analyzer för att löpande mäta fukthalt i inkommande flis. Tidigare använde man ugnstorkning för mätningarna vilket är en både arbets- och tidskrävande metod.

”Traditionella mätmetoder kräver att personal hela tiden är på plats och plockar ut analysprover varje gång som en leverans anländer. Sedan bruket började använda Mantex Biomass Analyzer har man kunnat frigöra två personer som kan ägna sig åt andra sysslor. Samtidigt innebär användningen av Biomass Analyzer att mätningarna går mycket fortare. Med hjälp av ugnstorkning tar det 1-2 dygn att fastställa fukthalten, något som Mantex Biomass Analyzer klarar på mindre än två minuter”, säger Martin Frid, Mantex försäljnings- och marknadschef.
 
Användningen av Biomass Analyzer innebär också att chaufförerna som kör flisen själva kan sköta analysen. Detta innebär inte bara att leverantören får direkt återkoppling på kvalitén hos materialet utan också att betalningen för levererat material effektiviseras eftersom Biomass Analyzer skickar in mätdata direkt in i brukets faktureringssystem. 
 
Waggeryd Cell är med en hög grad av automatisering ett av världens mest effektiva pappersmassabruk. Bruket har kunder över hela världen och är specialiserat på tillverkning av s k BCTMP-massa, en mekanisk massa som framställs genom att flis impregneras med sulfit och ånga innan den bearbetas mekaniskt. Processen ger en massa med goda egenskaper vilket i sin tur ger ett kompakt papper som är tjockt i förhållande till sin vikt (hög s k bulk) med hög styvhet och hög opacitet, dvs, ett papper som inte är genomskinligt.

Mantex Biomass Analyzer erhöll nyligen typgodkännande för Mantex Biomass Analyzer avseende fastställande av fukthalt (torrhalt) i sågverksflis och sågspån. Typgodkännandet innebär att maskinen officiellt får användas som mätmetod för att fastställa pris och kvalitet på den befintliga marknaden för sågverksflis och sågspån. Typgodkännande innebär ett avgörande steg i arbetet med att kommersialisera maskinen för försäljning mot såväl pappersmassa- och pelletsindustrin som bioenergisektorn.

Läs mer om Waggeryd Cell och användningen av Biomass Analyzer.

Se filmklippet, så enkel att använda är Biomass Analyzer