Pressmeddelanden

Pressmeddelanden som täcks av Nasdaq First North Growth Markets regelverk (sk regulatory messages) är märkta som BÖRSMEDDELANDE, medan övriga pressmeddelanden inte har någon markering. Meddelanden som täcks av EUs förordning mot marknadsmissbruk (insiderregler) är dessutom markerade med MAR.

MAR

Mantex har genomfört en riktad nyemission av units om 24,7 MSEK och en riktad nyemission av teckningsoptioner för utdelning till befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) till en kvalificerad investerare (’’den Riktade Emissionen’’). En unit består av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie 2021/20221 (”TO5”) och två (2) teckningsoptioner av serie 2021/2023 (”TO6”). Investeraren i den Riktade Emissionen utgörs av Formue Nord Markedsneutral A/S (”Investeraren”). Bolaget har vidare beslutat om en riktad nyemission av teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 till Bolaget för vidareallokering till befintliga aktieägare, varvid en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6 delas ut för varje tjugo (20) innehavda aktier per en avstämningsdag som beslutas av styrelsen så snart teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB