En nytt sätt att analysera biomassa

Vi säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Analyser

Mantex har avtal med Mangold för uppdragsanalyser. Publicering av dessa ska inte tolkas som bekräftelse eller validering av bolaget i förhållande till de slutsatser som dragits i analyserna, utan som en tjänst för aktieägare och kapitalmarknad. Mantex lämnar inga prognoser för företagets framtida resultat och kommenterar aldrig sådana som utfärdats av andra parter.

Mangold skyltLäs senaste uppdragsanalysen från Mangold Insight:
Massa med tillväxt i väst11 mars 2022

 

 

 

Fler analyser från Mangold Insight

 

Teckningsoptioner av serie TO5 och TO6

Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Mantex

För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medförde har styrelsen i Mantex också samtidigt beslutat att emittera 6 879 173 teckningsoptioner av serie TO5 och 6 879 173 teckningsoptioner av serie TO6 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) till Bolaget för att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO5 och serie TO6 enligt ovan kommer att beslutas av styrelsen när teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB och kommer att meddelas så snart den är fastställd. Aktieägare i Mantex kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6 för varje tjugo (20) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO5

Totalt emitteras 13 545 839 teckningsoptioner av serie TO5, varav 6 666 666 inom ramen för den Riktade Emissionen och 6 879 173 för utdelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO5 medför rätt att under perioden från och med den 19 april 2022 till och med den 3 maj 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar närmast före den 19 april 2022, dock lägst till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde och högst 3,71 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 och baserat på maximal teckningskurs kan Mantex tillföras ytterligare cirka 50,3 MSEK. Vilken emissionslikvid som faktiskt erhålls kommer att avgöras av slutligt fastställd teckningskurs. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 kommer utspädningen att uppgå till cirka 8,41 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kommer antalet aktier att öka med 13 545 839 från 147 583 472 till 161 129 311 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 403 175,27 SEK från cirka 4 392 640,84 SEK till cirka 4 795 816,11 SEK.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO6

Totalt emitterades 13 545 839 teckningsoptioner av serie TO6, varav 6 666 666 inom ramen för den Riktade Emissionen och 6 879 173 för utdelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO6 medför rätt att under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden om 10 handelsdagar närmast före den 9 januari 2023, dock lägst till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärdet och högst 4,32 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och baserat på maximal teckningskurs kan Mantex tillföras ytterligare maximalt cirka 58,5 MSEK. Vilken emissionslikvid som faktiskt erhålls kommer att avgöras av slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 kommer utspädningen att uppgå till cirka 7,75 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kommer antalet aktier att öka med 13 545 839 från 161 129 311 till 174 675 150 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 403 175,27 SEK från cirka 4 795 816,11 SEK till cirka 5 198 991,38 SEK.

Villkor för teckningsoptioner TO5 och TO6 – (PDF) 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i den riktade emissionen och värdepappersutdelningen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för Mantex med tjänster rörande koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen samt värdepappersutdelningen.

Vd Max Gerger ger en lägesuppdatering rörande försäljning och marknad för Flowscanner samt tester och order avseende Biofuel Analyzer.

-Mangold Insight intervjuar vd Max Gerger i april 2022.

Vd Max Gerger berättar om potentialen för bolagets produkter Flowscanner och Biofuel Analyzer samt om hur Mantex förbereder sig för den kommande kommersialiseringen.

-Mangold Insight intervjuar vd Max Gerger i juni 2021.

Vd Max Gerger presenterar Mantex verksamhet.

-Aktiespararnas småbolagsdagar den 7 – 9 juni 2021.

Mantex står inför en global utrullning av Flow Scanner, bolagets produkt för pappersmassaindustrin. Vd Max Gerger berättar också om potentialen för den nya produkten, Biofuel Analyser, som är under utveckling.

-Mangold intervjuar Mantex vd Max Gerger i juni 2020.