Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 inleds i dag den 9 januari 2023

I dag, den 9 januari 2023, inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO6 (”teckningsoptionerna” eller ”TO6”) som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) riktade emission och utdelning av Teckningsoptioner under andra kvartalet 2021.

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 23 januari 2023. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,53 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Mantex tillföras cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 23 januari 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 19 januari 2023. Notera att sista teckningsdag kan skilja sig mellan olika förvaltare och att det därmed är viktigt att kontakta sin förvaltare för ytterligare information kring sista teckningsdag.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO6 i sammandrag:
Nyttjandeperiod:                 9 januari – 23 januari 2023.
Villkor:                                En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs:                     0,53 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Emissionsvolym:                  Vid fullt nyttjande tillförs Mantex totalt cirka 7,2 MSEK.
Sista dag för handel:            19 januari 2023.
 
Om du har dina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade
I det fall Teckningsoptionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar vidare om tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina Teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)
En elektronisk anmälningssedel finns tillgänglig på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se) för signering via BankID.

En fysisk anmälningssedel kommer även skickas ut till direktregistrerade Teckningsoptionsinnehavare. Notera dock att en vidimerad ID-kopia kommer behöva skickas tillsammans med den fysiska anmälningssedeln.

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.