Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2020/2020 inleds i dag den 26 oktober 2020

I dag, den 26 oktober 2020, inleds utnyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie 2020/2020 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO3”) som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) emission av units under tredje kvartalet 2020.

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 9 november 2020. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,21 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Mantex tillföras cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 9 november 2020, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 5 november 2020.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie 2020/2020 i sammandrag:

Nyttjandeperiod:          26 oktober – 9 november 2020.

Villkor:                          En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs:            0,21 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym:      Det finns 27 784 420 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2020. Vid fullt nyttjande tillförs Mantex totalt cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 5 november 2020.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En anmälningssedel kommer skickas ut till direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Anmälningssedel finns även att tillgå på Bolagets hemsida (www.mantex.se) och Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.