Marknadsuppdatering angående FlowScanner

Totalt har Mantex och Andritz sedan 2018 sålt 12 stycken FlowScanner, samtliga kommunicerade sedan tidigare.

· Två såldes till Nordamerika 2018 varav den ena används av Aditya Birla i Kanada och den andra av den nordamerikanska massabrukskoncern Georgia Pacific som sedan tidigare kunnat rapportera stora besparingar tack vare FlowScanner. Efter de lyckade testerna har Georgia Pacific fått ytterligare 6 stycken maskiner levererade varav 4 nu genomgår intrimning och de återstående två på grund av förseningar hos kund installeras och driftsätts under nästa år.

· De två extra stora FlowScanner som 2019 såldes till Bracells massabruk i Lencóis Paulista i Brasilien har integrerats i brukets produktionsprocess.

· Våren 2022 såldes ytterligare två extra stora FlowScanner, en till massabruket Suzano Cerrado i Brasilien och en till ett nybyggt bruk som ingår i den indonesiska massabrukskoncernen Oki. Båda dessa kommer att levereras och tas i bruk under 2024.
 
Sedan FlowScanners kommersiella genombrott har intresset för produkten varit stort bland massatillverkare världen över men eftersom den vänder sig till stora processindustrier handlar det om betydligt större åtaganden och därmed också betydligt längre affärsprocesser. FlowScanner är utvecklad av Mantex och bygger på bolagets unika röntgenteknologi men marknadsförs och säljs av joint venture-bolaget Andritz Technologies AB, ATAB, som ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av det globala processindustriföretaget Andritz. Andritz är en ledande leverantör av maskiner till världens massabruk och har såväl ingående kunskap om processtyrning som ett världsomspännande försäljnings- och servicenätverk. Genom samarbetet med Andritz får Mantex tillgång till de resurser som krävs för att kunna bearbeta och serva stora massabruk.

”Att sälja FlowScanner kräver en mycket mer ingående processkunskap och ett helt annat åtagande gentemot kund. Här har vi stor nytta av samarbetet med Andritz eftersom det ger oss möjlighet att adressera kundkategorier globalt som Mantex aldrig skulle klara att bearbeta och leverera till helt på egen hand”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Erbjuder massaindustrin stora besparingar
FlowScanner fick sitt kommersiella genombrott under 2021 då ett medelstort massabruk som ingår i den amerikanska massabrukskoncernen Georgia Pacific använde maskinen i sin process för massaframställning. Tack vare att FlowScanner kunde förse bruket med mer detaljerad information om den träflis som används som råvara vid massaproduktionen, kunde bruket uppnå stora effektiviseringar. Efter sex månaders löpande användning hade bruket tack vare FlowScanner uppnått besparingar på cirka 300 000 amerikanska dollar per månad. Bland de uppnådda effektivitetsvinsterna märktes en lägre förbrukning av kemikalier och energi under processen men också en jämnare kvalitet på massan vilket gav högre mängd material per använd mängd träråvara. Tack vare FlowScanner erhöll bruket också en mer stabil produktionsprocess vilket innebar att det kunde höja produktionstakten. Efter det goda utfallet beställde Georgia Pacific ytterligare sex FlowScanner varav fyra genomgår intrimning och de återstående två, till följd av förseningar hos kunden, installeras under 2024.
 
Extra stora versioner
Sedan tidigare har två stycken extra stora FlowScanner sålts till Bracells bruk i Lencóis Paulista i Brasilien. Den större modellen var anpassad för brukets större materialflöden och bredare transportband för inkommande råvara. Den extra stora FlowScanner som var aktuell i den affären är nu under vidareutveckling till de båda produkterna FlowScanner FS 2000 och FS 3000 som båda är anpassade för extra breda transportband (2 respektive 3 meter breda).

I april 2022 erhölls beställningar på en FS 3000 från bruket Suzano Cerrado i Brasilien samt en FS 3000 från ett indonesiskt bruk ingående i massbrukskoncernen Oki. Utvecklingen av dessa båda FS 3000 befinner sig nu i slutstadiet och maskinerna beräknas installeras under det tredje respektive fjärde kvartalet 2024. Bruket Suzano Cerrado ingår i en brasiliansk koncern som är en av världens största massaproducenter och det aktuella bruket är av en typ som det just nu byggs ett flertal av runt om i världen.

”Behovet av att av hållbarhetsskäl fasa ut oljebaserade material som olika plaster ökar Intresset för träfiberbaserade och förnyelsebara material som framställs av pappersmassa. Det är en utveckling som leder till byggandet av fler massabruk och därmed till ett ökat intresse för FlowScanner”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
En unik teknologi – två banbrytande produkter
Mantex egenutvecklade röntgenteknologi används också i Mantex Biomass Analyzer som säljs och marknadsförs av Mantex. Biomass Analyzer erhöll nyligen typgodkännande för mätning av fukthalt i sågverksflis och sågspån. Typgodkännandet innebär att maskinen är officiellt godkänd för att fastställa pris och kvalité på marknaden vid användning av tredje part och är avgörande för den fortsatta kommersialiseringen. Sedan typgodkännandet har Mantex ökat marknadsbearbetningen kraftigt. Pappersmassabruket Waggeryd Cell använder sedan en tid produkten i sin löpande produktion och Mantex AB för dialog med ett flertal potentiella kunder inom pappersmassa- och pellets- samt bioenergiindustrin.
 
Waggeryd Cell använder en Biomass Analyzer för att mäta fukthalt i inkommande sågverksflis för att därmed snabbt och effektivt kunna fastställa pris och kvalitet på stora och löpande inkommande leveranser. Ursprung samt kvalité på materialet varierar stort beroende på varifrån det kommer och årstid. För varje enskild leverans behöver därför fukthalten fastställas för att dels avgöra pris på leveransen, dels styra den process som används när träråvaran skall omvandlas till pappersmassa. Befintliga metoder för mätning av fukthalt är tidskrävande och omständliga och har ett stort inslag av manuellt arbete. Biomass Analyzer klarar att automatiskt och beröringsfritt på kort tid fastställa fukthalten.