Mantex vidareutvecklar Biomass Analyzer för fortsatt utvärdering i Billeruds produktionsanläggning

Mantex har efter cirka två månaders utvärdering av en Biomass Analyzer i Billeruds fabrik i Gävle, kompletterat maskinen med en uppkoppling som gör att den automatiskt matar in uppmätta materialvärden i brukens datasystem. Vidareutvecklingen ökar maskinens effektivitet eftersom den därmed kan leverera mätdata sömlöst till bruken även när materialmätningarna görs av extern personal som exempelvis chaufförer. Efter kompletteringen fortsätter utvärderingen av maskinen hos Billerud.

Genom vidareutvecklingen kan uppmätt mätdata föras in direkt i det datasystem som bruket använder, Biometrias datasystem Doris. Därigenom kan t ex chaufförer som levererar råvara själva klara av mätprocessen för att fastställa torrhalt utan att blanda in ytterligare personal. Genom denna lösning behöver bruken inte använda extra personal för att fullgöra dessa uppgifter vilket tidigare ofta varit fallet.
 
”Biomass Analyzer bidrar till ökad effektivitet redan genom att fastställa torrhalten i inkommande material så mycket snabbare än vad traditionella metoder klarar, men genom den här lösningen bidrar den också till frigöra personal för andra uppgifter vilket bidrar till ytterligare ökad effektivitet för kunderna ”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
Efter avslutad provperiod avser Mantex utöka det typgodkännande Biomass Analyzer erhållit till att även omfatta den nu gjorda kompletteringen med uppkoppling. Hösten 2023 erhöll Mantex Biomass Analyzer typgodkännande för Mantex Biomass Analyzer avseende fastställande av fukthalt (torrhalt) i sågverksflis och sågspån. Typgodkännandet innebär att maskinen officiellt får användas som mätmetod för att fastställa pris och kvalitet på den befintliga marknaden för sågverksflis och sågspån.
 
Utvärderingen av en Mantex Biomass Analyzer inleddes vid Billeruds bruk i slutet av januari i år. Mantex modell för utvärdering innebär att potentiella kunder kan prova maskinen under en period för att utvärdera affärsnyttan samtidigt som Mantex erhåller värdefull återkoppling avseende maskinens funktionalitet och prestanda. Hur lång period som utvärderingarna pågår varierar från kund till kund och är avhängigt kundernas återkoppling kring behov och funktionalitet samt Mantex bedömning av behov av uppdateringar och kompletteringar.
 
Billeruds bruk i Gävle är en världsledande tillverkare av vätskekartong till förpackningar för drycker och livsmedel och kommer att utvärdera maskinens förmåga att mäta torrhalt i den inkommande sågverksflis som används som råvara. Som råvara för sin kartongproduktion använder anläggningen i Gävle sågverksflis som anländer med såväl lastbil som tåg och båt. De olika transportsätten och det stora materialflödet innebär att bruket behöver genomföra ett stort antal olika mätningar av torrhalt hos ankommande flis. Torrhalten är avgörande för att fastställa pris på råvaran men också för att optimera den efterföljande processen för omvandling till pappersmassa och därefter kartong. För närvarande använder bruket traditionella metoder för mätning av torrhalt, däribland långsam ugnstorkning.