Mantex och ANDRITZ tecknar avsiktsförklaring avseende Biofuel Analyzer

Mantex AB (publ) har idag tecknat en avsiktsförklaring med det globala Österrikiska industriföretaget ANDRITZ avseende gemensam utveckling av Mantex Biofuel Analyzer för bioenergibranschen. Överenskommelsen innebär i ett första steg att ANDRITZ bekostar utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer i upp till fem månader, vilket är den tid som Mantex bedömer det kommer att ta att utveckla färdigt produkten. Om utvecklingsarbetet blir framgångsrikt är parterna också överens om att i ett nästa steg utreda ett eventuellt samarbete på marknadssidan avseende Biofuel Analyzer.

Mantex och ANDRITZ kommer nu att förhandla fram en mer detaljerad överenskommelse avseende kommersialisering, marknadsföring och försäljning, med ambitionen att få en sådan till stånd under det fjärde kvartalet i år.

Mantex Biofuel Analyzer har utvecklats för att klara att snabbt och noggrant mäta centrala egenskaper hos biomassa såsom energiinnehåll, fukt- samt askhalt. Klimatkrisen har lett till ett kraftigt ökat intresse för förnyelsebar bioenergi och därmed även för mer noggranna mätmetoder eftersom det är en förutsättning för en effektiv handel och användning av biomassa. Mätinstrumentet behöver dock utvecklas ytterligare för att uppnå den mätnoggrannhet som krävs för en certifiering, vilket i sin tur är en förutsättning för en bred kommersialisering.

– Vi har en bit kvar innan vi når fram, men tack vare det här avtalet får vi tillgång både till de resurser och den kompetens vi behöver för att färdigställa mätteknologin i vår Biofuel Analyzer och få ut den på marknaden, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Mantex Biofuel Analyzer bygger i grunden på samma röntgenteknologi som Mantex Flow Scanner som utvecklats för pappers- och massaindustrin. Sedan 2018 utvecklas och säljs Flow Scannern av samriskbolaget ANDRITZ Technologies AB, ATAB, där ANDRITZ äger 51 procent och Mantex resterande 49. Logiken med att lägga in Flow Scannern i ett bolag samägt med ANDRITZ var att komma i åtnjutande av ANDRITZ stora marknadsorganisation, kontaktnät och globala resurser.

– Genom att lägga in Flow Scannern i ett gemensamt ägt bolag har vi kunnat få ut den på marknaden betydligt fortare än vad vi hade klarat på egen hand. Bara under det senaste året har fyra avtal tecknats avseende leverans av Flow Scanner, vilket lett till att orderingången för produkten mångdubblats jämfört med den försäljningstakt Mantex haft historiskt på egen hand, säger Max Gerger.

Möjligt marknadssamarbete

Ett liknande upplägg mellan ANDRITZ och Mantex även vad gäller Biofuel Analyzer är en möjlighet som kommer att utvärderas i samband med det kommande utvecklingsarbetet.

– Om vi gemensamt lyckas utveckla vår Biofuel Analyzer fram till färdig produkt så har vi och ANDRITZ ambitionen att integrera även den produkten i ATAB. För Mantex är fördelarna med att gå gemensamt med ANDRITZ mycket stora, inte minst när det gäller marknadsresurser och kundrelationer, fortsätter Max Gerger.