Mantex inleder samarbete med Statens Lantbruksuniversitet avseende analys av biomassa

Mantex har undertecknat en avsiktsförklaring med Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU, avseende ett samarbete kring att ta fram ny kunskap inom området analys och mätning av biomassa.
– Vi räknar med att det skall ge oss klart förbättrade möjligheter att färdigställa vår Biofuel Analyzer så att den klarar samtliga mätkrav för biomassa, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Avsiktsförklaringen har tecknats mellan Mantex och Institutionen för skogens biomaterial och teknik vid SLU Biomass Technology Center. Målet med samarbetet är att Mantex skall industrialisera och integrera den kompletterande röntgenteknik som SLU har jobbat med. Samarbetsavtalet beräknas vara klart i augusti i år.

Klimatkrisen har lett till ett akut behov av att fasa ut de fossila energikällorna och en ökad användning av bioenergi ses som avgörande för att minska utsläppen av koldioxid. Efterfrågan på biomassa för bioenergi ökar därför nu i hela världen, men för effektiv handel och användning krävs en mätmetod som snabbt kan ge svar på bränslets askhalt, energiinnehåll och fukthalt. För detta ändamål har Mantex utvecklat Mantex Biofuel Analyzer.

Mantex Biofuel Analyzer bygger på en egenutvecklad och patenterad röntgenteknologi och kan färdigutvecklad få stor betydelse när det gäller att effektivisera den globala handeln och användningen av biomassa för produktion av bioenergi. Tester av prototyper hos kund har visat på mycket goda resultat men ännu återstår en del utvecklingsarbete innan produkten kan introduceras brett på marknaden. Den nuvarande versionen av Biofuel Analyzer klarar att mäta askhalten i biomassan men för att klara ett typgodkännande även vad gäller mätning av energiinnehåll och fukthalt behövs ytterligare utvecklingsarbete.

– Tillsammans med SLU kommer vi att dra igång konkreta projekt för att gemensamt ta fram ny kunskap kring hur man bäst använder röntgenteknologi för att mäta och analysera biomassa i en industriell miljö, säger Max Gerger. Det första projektet avser att färdigställa vår Biofuel Analyzer.

För mer information, vänligen kontakta:
Max Gerger, vd, på +46 70-012 35 72, eller på max.gerger@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).