Mantex har inlett fälttest av Biomass Analyzer i Mälarenergis anläggning i Västerås

Mantex AB inledde under april fälttester av en Biomass Analyzer på plats i Mälarenergis anläggning i Västerås. Syftet med fälttesterna är att få mätdata avseende stamvedsflis och grot som är vanligt förekommande inom bioenergibranschen.

Mantex Biomass Analyzer finns nu på plats inne på Mälarenergis anläggning där den används för att mäta fukthalt i den biomassa som levereras till Mälarenergi. Fukthalt i inkommande material är avgörande för både prissättning och för en optimerad förbränning av biomassan vid framställning av energi. Inom bioenergibranschen används mindre homogena material än inom pappers- och massaindustrin såsom stamvedsflis och grot (grenar och toppar).

”Vi vet att Biomass Analyzer klarar att mäta fukthalt på rent trä, men för att maskinens kommersiella potential skall nås inom bioenergibranschen måste den klara att mäta på de mer komplexa material som används just där”, säger Max Gerger vd för Mantex AB.

Parallella mätningar
Den maskin som placerats hos Mälarenergi får nu löpande analysera prover från inkommande material. Resultaten från Biomass Analyzer jämförs därefter med de värden som fås vid de analyser som görs parallellt med hjälp av traditionella analysmetoder såsom ugnstorkning.

”Genom att jämföra de värden som vår maskin ger med de värden som mer traditionella metoder ger, får vi en god bild av hur långt vi kommit och vilka ytterligare förbättringar som kan behöva göras”, säger Max Gerger.

Testerna hos Mälarenergi kommer att pågå fram till mitten av juni i år varefter maskinen kommer att tas hem för utvärdering.

Stor potential
Klimatkrisen och det efterföljande behovet av att minska användningen av fossil energi har lett till ett tydligt ökat intresse för förnyelsebar bioenergi, inte minst i Kina där det finns ett intresse av att använda biomassa för att successivt fasa ut kolet. Kriget i Ukraina har dessutom aktualiserat frågan om energisäkerhet vilket också bidragit till ökat intresse för lokalt producerad energi såsom bioenergi.

”Det ökande intresset för bioenergi gör att vi sammantaget ser en mycket stor potential för Biomass Analyzer och vi står fast vid vår tidigare bedömning att det globalt finns mellan 1 000 och 1 500 bioenergianläggningar som skulle vara potentiella kunder för vår produkt”, säger Max Gerger.