Mantex delårsrapport, januari–mars 2018

Första kvartalet 2018

  • Orderingången uppgick till 3,9 (1,3) Mkr.

  • Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 0,6 Mkr (0,7).

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –8,5 (–5,6) Mkr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –9,6 (–9,6) Mkr.

  • Waggeryd Cell tecknade ett 10 års avtal avseende nya Biofuel Analyzer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Avtal har tecknats med International Technology Group ANDRITZ om att starta ett gemensamt samriskbolag för försäljning av Mantex Flow Scanner till pappers- och massaindustrin. Samriskbolaget kommer att ägas till 51 procent av Andritz och till 49 procent av Mantex och kommer att producera Flow Scanner på licens och sälja vidare till Andritz. Den nya samarbetsformen ersätter det distributions- avtal som tidigare funnits med Andritz. Det slutgiltiga avtalet kommer att underställas en extra bolagsstämma i Mantex den 9 maj 2018 för beslut.

  • Besök, anordnat av WBA (World Bioenergy Association), av en delegation från Kina bestående av flertal potentiella kunder.

  • Avtal har tecknats med Pegroco Invest AB angående en likviditetsgaranti på maximalt 7 Mkr.

För mer information var vänlig kontakta:
Mats Vikström, CFO, på +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08.00 CET.