Mantex delårsrapport för jan-mar 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Orderingången uppgick till – tkr (3 000).
  • Nettoomsättningen uppgick till 560 tkr (35).
  • Rörelseresultatet (EBIT) –4 638 tkr (–7 143).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –5 710 tkr (–4 068).

“Under det gångna kvartalet har fokus legat på den fortsatta utvecklingen av Biomass Analyzer. Skälet är den ökade marknadspotential som vi ser för produkten till följd av den pågående omställningen mot mer hållbara material samt en mer hållbar framställning av energi. Namnbytet till Biomass Analyzer efter kvartalets utgång är en del av strategin för att bättre ta tillvara den potentialen,” säger Mantex vd Max Gerger.