Mantex avser genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.
Mantex Aktiebolag (“Mantex” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 25 MSEK, varav en unit består av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie 2021/2022 (”TO5”) och två (2) teckningsoptioner av serie 2021/2023 (”TO6”), riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process (den ”Riktade Emissionen”). Bolaget avser även, för det fall den Riktade Emissionen genomförs, besluta om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 för vederlagsfri utdelning till befintliga aktieägare.

Mantex har gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 24 maj 2021. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Likviden från den Riktade Emissionen kommer att användas till att stärka Bolagets rörelsekapital för den fortsatta verksamheten, i synnerhet för kommande försäljning av Bolagets produkt FlowScanner samt för vidareutveckling och framtida försäljning av Bolagets produkt Biofuel Analyzer. Likviden möjliggör även för potentiella framtida företagsförvärv.

Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade Emissionen kommer att fastställas i en accelererade book building-process. Book building-processen kommer att påbörjas efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Då teckningskursen fastställs genom book building-processen är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att vara marknadsmässig. Styrelsen för Bolaget avser efter processen att besluta om den Riktade Emissionen och offentliggöra detta till marknaden innan Nasdaq First North Growth Market (”First North”) öppnar den 8 juni 2021.  Betalning för de nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen kommer att erläggas kontant.

Den Riktade Emissionen förutsätter ett emissionsbeslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade Emissionen eller att genomföra den Riktade Emissionen till andra villkor än vad som anges ovan.

Om den Riktade Emissionen genomförs avser styrelsen i Mantex också att samtidigt genomföra en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO5 samt TO6 till Bolaget för vidareallokering till befintliga aktieägare i Bolaget. Teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6 avses att tas upp till handel på First North.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.