Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4)

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att insynspersoner och huvudägare* i Bolaget avser nyttja hela sitt innehav av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) (”Teckningsoptionerna”), motsvarande en investering om totalt cirka 2,5 MSEK.

*Innefattande följande insynspersoner och huvudägare: Pegroco Holding AB (storägare), Allba Holding AB (Storägare och insynsperson via Magnus Hagerborn), Håkan Johansson via närstående bolaget Kattson i Sverige AB (Storägare och insynsperson). 

Totalt rör det sig om 6 222 067 teckningsoptioner av serie 2020/2021, för teckning av samma antal nya aktier i Bolaget. 

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna

Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 26 april till och med den 10 maj 2021, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 10 maj 2021. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 6 maj 2021. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 10 maj 2021 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

Villkor för teckningsoptioner

En (1) Teckningsoption av serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. Fastställandet av utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna offentliggjordes den 23 april 2021 och uppgår till 0,40 SEK per aktie.
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med företrädesemissionen under andra kvartalet 2020. Prospektet finns tillgängligt på Mantex hemsida www.mantex.se