Företrädesemissionen i Mantex AB blev tecknad till 87 procent och bolaget tillförs cirka 21 MSEK före emissionskostnader

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 24,1 MSEK som offentliggjordes den 3 november 2023 (”Företrädesemissionen”) i Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) avslutades den 11 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 71 procent med stöd av uniträtter och cirka 16 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 21 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 87 procent. Inga garanter erhöll således tilldelning. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 1,41 SEK per unit, motsvarande 0,23 SEK per aktie och nominellt 0,26 SEK per konvertibel. Bolaget tillförs således cirka 21 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 11 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 71 procent med stöd av uniträtter och cirka 16 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 21 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 87 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Mantex med 2 214 957,7 SEK till 7 308639 SEK och antalet aktier ökar med 74 417 910 till 245 554 863 aktier. Totalt emitteras 59 534 328 teckningsoptioner av serie TO7, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av TO7 om ytterligare cirka 1 771 966,2 SEK genom utgivande av 59 534 328 aktier. Därutöver emitteras 14 883 582 konvertibler av serie KV1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av KV1 till aktier om ytterligare högst cirka 885 983,087 SEK och lägst cirka 442 991,5 SEK genom utgivande av högst 29 767 164 aktier och lägst 14 883 582 aktier.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.