Ännu högre effektivitetsvinster uppnådda med FlowScanner i det nordamerikanska massabruket

Efter ytterligare nästan sex månaders löpande kommersiell användning av Mantex FlowScanner har det massabruk i Nordamerika som sedan tidigare utvärderat produkten, uppnått ännu högre effektivitetsvinster än vad som tidigare kommunicerats. Ökad produktivitet och en mer effektiv produktionsprocess gör att det totala värdet för bruket nu beräknas uppgå till nära 300 000 USD per månad att jämföra med den tidigare kommunicerade siffran på besparingar som uppgick till 240 000 USD per månad.

Det aktuella massabruket har sedan i april i år använt en Mantex FlowScanner i sin löpande drift. Bruket genomförde under perioden januari-april tidigare i år en 90 dagar lång utvärdering av FlowScannern med stora besparingar som följd, något som Mantex tidigare också kommunicerat. Efter provperiodens slut förvärvade bruket den testade FlowScannern och har sedan dess använt den i löpande drift. Tack vare att FlowScannern bidragit till en mer stabil produktionsprocess, kunde bruket i juli i år öka sin produktionstakt vilket bidragit till de nya och förbättrade effektivitetsvinsterna. Värdet av den ökade produktionstakten beräknas av bruket uppgå till minst 50 000 USD per månad. Tillsammans med de tidigare kommunicerade besparingarna på 240 000 USD per månad uppgår det totala värdet på effektivitetsvinsterna vid bruket nu till cirka 300 000 USD per månad.

”Den högre produktionstakten har nu hållits i tre månader och totalt har nu bruket använt vår FlowScanner i hela nio månader. Det gör oss trygga med att rapportera de ännu högre effektivitetsvinster än vad som tidigare kommunicerats”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB. 
Effektivitetsvinsterna hänger samman med att Mantex FlowScanner ger mer tillförlitlig data vad gäller råvaran vilket får flera positiva konsekvenser, däribland ett minskat behov av kemikalier samt energi i kokningsprocessen, men också en massa av jämnare kvalité vilket ger en högre mängd material per använd mängd träråvara. FlowScannern bidrar generellt också till en mer stabil produktionsprocess även i efterföljande produktionssteg vilket är skälet till att bruket kunnat höja sin produktionstakt. 

”De totala vinsterna med att använda vår FlowScanner är mycket stora och överträffar redan högt ställda förväntningar. Att de dessutom erhållits under en längre period av kommersiell drift under verkliga förhållanden, kommer att göra teknologin än mer intressant för kunder inom massaindustrin globalt. Denna referens gör att andra potentiella kunder kommer att känna sig mycket trygga med att de själva kommer att få förbättringar och vinster om de installerar en FlowScanner”, säger Max Gerger. 

Det aktuella bruket ingår i en stor nordamerikansk massabrukskoncern med ett flertal bruk över hela Nordamerika. Såsom Mantex tidigare kommunicerat har koncernen uttryckt ett starkt intresse för att implementera FlowScannern även i sina andra bruk om testerna skulle falla väl ut. Diskussioner om en sådan implementering av FlowScanner i ytterligare bruk pågår. 

Mantex Flow Scanner utvecklas och säljs av Andritz Technologies AB, ATAB, det samriskbolag som Mantex sedan 2018 äger tillsammans med det österrikiska processindustriföretaget Andritz. Mantex äger 49 procent av ATAB och Andritz resterande 51.

Denna information är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-22 14:04 CET.