Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Mantex AB (publ)

Komplettering av Kallelse till årsstämma i Mantex AB (publ). Valberedningen lägger fram följande förslag för beslut på årsstämman den 22 maj 2023, avseende antal styrelseledamöter, arvode till styrelse samt val av styrelse.

 
Valberedningens förslag:

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 personer samt att inga styrelsesuppleanter väljs.

Punkt 10 – Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att oförändrat arvode utgår till ordföranden med 150 000 kr årligen och att var och en av ledamöterna erhåller oförändrat arvode om 125 000 kr årligen att utbetalas i efterskott. 

Punkt 11 – Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av Per Grunewald, Håkan Johansson, Gustav Mellin och Hamid Yaagoubi samt nyval av Ulf Gustavsson samt omval av Per Grunewald till ordförande.

Kort presentation av Ulf Gustavsson som föreslås inväljas i Mantex styrelse:
Ulf är född 1972, bor i Malmö och har en ekonomexamen från Lunds universitet och efter avslutad officersexamen tjänstgjorde han under några år som yrkesofficer varefter en bred internationell karriär som ledare följt. Denna inkluderar 12 år på IKEA, i olika globala befattningar både i Sverige och utomlands. 

Tidigare uppdrag omfattar även chefsbefattningar i det internationella telekombolaget Millicom/TIGO som är noterat på Nasdaq i USA och Stockholm. Ulf är sedan juni 2020 generalsekreterare för European Organization for Quality, EOQ, som har sitt huvudkontor i Bryssel. Vid sidan av rollen som generalsekreterare har han även uppdrag som styrelseordförande, i bland andra Qvalify Group AB och Gustavum AB. 

Ulf Gustavsson är en av de största aktieägarna i Mantex AB.

För mer information,
vänligen kontakta valberedningen / Håkan Johansson, +46 70 553 75 51