Utvärderingen av Mantex Biomass Analyzer på Holmen Braviken avslutad efter två månaders testperiod

– visar på behov av uppdaterad version som klarar mer komplexa material

Utvärderingen av en Mantex Biomass Analyzer på pappersbruket Holmen Braviken har gett Mantex ytterligare värdefulla erfarenheter samtidigt som den inneburit en möjlighet att visa upp de möjligheter som Mantex röntgenbaserade mätteknologi erbjuder. Utvärderingen visar dock att Holmen Braviken använder för låg volym sågverksflis för att det i nuläget skall anses motiverat att teckna avtal för en maskin.

”Intresset för vår maskin finns tveklöst där men den behöver klara att mäta mer komplexa material och arbetet för att uppnå det pågår sedan tidigare för fullt”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
Pappersbruket Holmen Braviken har under januari och februari utvärderat en Biomass Analyzer för mätning av torrhalt hos den träfiber som utgör råvara för brukets pappersmassa. Biomass Analyzer är sedan i höstas typgodkänd för mätning av torrhalt i sågverksflis och sågspån men under provperioden hos Holmen Braviken var antalet leveranser av den typen av material som skulle kontrollmätas förhållandevis få. I stället tog bruket emot större mängder torrflis och returträ som nuvarande version av Biomass Analyzer inte klarar att mäta på.
 
”Utvärderingen har gått bra och vi har dragit en del viktiga slutsatser som i sin tur lett till modifieringar av produkten. Kunden bedömer dock att det med nuvarande volym inte är kommersiellt motiverat att investera i en Biomass Analyser. Det här understryker ytterligare behovet av att utveckla en version av vår BMA som klarar att mäta mer komplexa trämaterial”, säger Martin Frid, marknads- och försäljningschef för Mantex AB.

Sedan tidigare pågår ett intensivt utvecklingsarbete av Biomass Analyzer för att ge den förmåga att mäta även på mer komplexa material, däribland grot (grenar och toppar) samt stamvedsflis. En sådan version skulle också kunna mäta en del av det material som Holmen Braviken använder. Som bolaget tidigare meddelat prövas just nu ett nytt spår i detta arbete och Max Gerger är fortsatt optimistisk om möjligheterna att lyckas.

”Under fjolåret knöt vi till oss ytterligare ledande expertis inom röntgenområdet samt laboratorietester och vi ser det helt klart som möjligt att klara mätningar även på dessa material. En sådan förmåga är också avgörande för lyckad kommersialisering inom bioenergiområdet där behovet av och avsättningen för en sådan maskin är mycket stort”, säger Max Gerger.