Utfall för första konverteringsperioden i Mantex KV1

Under perioden 14 juni 2024 – 28 juni 2024 hade konvertibelinnehavare av serie KV1 i Mantex AB (”Mantex” eller ”Bolaget”) möjligheten att konvertera nominellt belopp till nya aktier till en konverteringskurs om 0,147 SEK. Konvertiblerna gavs ut i samband med Mantex företrädesemission under fjärde kvartalet 2023 och av det totala utstående konvertibellånet har 2 416 347 SEK nominellt valt att konverteras, motsvarande cirka 58 procent av totalt utestående konvertibellån.

 
Aktier och aktiekapital
Genom konvertering av nominellt belopp kommer 16 437 731 nya aktier emitteras. Mantex aktiekapital ökar med 489 248,88 SEK till 7 955 460,71 SEK. De nya aktierna kommer medföra en utspädningseffekt om cirka 6 procent.

Registrering av konvertering
Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till stamaktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Återstående konvertibellån
Konvertibellånet förfaller till betalning den 3 februari 2025. Lånebelopp, tillsammans med vid tidpunkten upplupen ränta, kommer då utbetalas av Bolaget för konvertibler där konvertering inte ägt rum under löptiden. Utöver den första konverteringsperioden kommer konvertering även ske under perioden 13 december 2024 – 27 december 2024. Konvertiblernas ränta uppgår till 12 procent per år. Vid konvertering av nominellt belopp till aktier utbetalas ingen upplupen ränta.

Totalt uppgår det återstående nominella beloppet för konvertiblerna av serie KV1 till 1 728 678 SEK nominellt.

Fullständiga konvertibelvillkor
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Mantex hemsida: www.mantex.se