Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5 inleds i dag den 19 april 2022

I dag, den 19 april 2022, inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO5”) som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) riktade emission och utdelning av Teckningsoptioner under andra kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 3 maj 2022.

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 1,09 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Mantex tillföras cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 3 maj 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 29 april 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO5 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 19 april – 3 maj 2022.
Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs: 1,09 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande tillförs Mantex totalt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner är den 29 april 2022.
 
Om du har dina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade
I det fall Teckningsoptionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina Teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)
En elektronisk anmälningssedel finns tillgänglig på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se) för signering via BankID. En fysisk anmälningssedel kommer även skickas ut till direktregistrerade Teckningsoptionsinnehavare. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.