Rättelse: Mantex tar upp lån på 5 MSEK från styrelseledamot och huvudägare för kapitaltillskott till Andritz Technologies AB

Den företrädesemission som hänvisas till i första stycket genomfördes i december 2023, och inte i december 2024, som det felaktigt stod i pressmeddelandet som publicerades tidigare idag.

Mantex AB har tillsammans med Andritz beslutat tillföra det gemensamt ägda joint venture-bolaget Andritz Technologies AB, ATAB, ett aktieägartillskott om totalt 8,9 MSEK där Mantex står för cirka 4,4 MSEK. Mantex tillskott finansieras genom ett lån om totalt 5 MSEK till fem procents årlig ränta från Håkan Johansson, större ägare samt ledamot av Mantex styrelse.

Lånet skall vara återbetalt senast den 31 maj 2026 och Mantex äger rätt att helt eller delvis återbetala lånet i förtid med kontanter eller med aktier genom kvittning. Att Mantex väljer att ta ett lån i stället för att använda likviden från den företrädesemission som genomfördes under december 2023, hänger samman med att emissionslikviden öronmärkts för fortsatt utveckling av Mantex andra produkt, Biomass Analyzer.

Aktieägartillskottet till ATAB kommer att finansiera fortsatt produktutveckling av produkten FlowScanner samt löpande driftskostnader. Joint venture-bolaget ATAB utvecklar, marknadsför och säljer FlowScanner som är baserad på Mantex patenterade röntgenteknologi, och ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av det österrikiska processindustriföretaget Andritz. I joint venture-bolaget bidrar Mantex med teknologin och Andritz med globala resurser för marknadsföring och försäljning. Bolagens aktieägartillskott motsvarar respektive bolags ägarandelar i joint venture-bolaget.

FlowScanner är utvecklad för massaindustrins behov av att snabbt, automatiskt och i realtid mäta centrala egenskaper hos den träflis som används som råvara vid massaproduktion. Ökad efterfrågan på förnyelsebara material inom bland annat förpacknings- och klädindustrin har lett till ökad efterfrågan på massa och för att möta denna byggs nu ett flertal extra stora massabruk runt om i världen. Nyligen levererade ATAB en FlowScanner FS 3000, den största modellen av FlowScanner, till det nyuppförda bruket Suzano Cerrado i Brasilien. ATAB tillverkar också produkterna FlowScanner samt FlowScanner FS 2000 som bland annat sålts till den brasilianska massakoncernen Bracells bruk Lensoi Paulista.
 
Totalt har Mantex och Andritz sedan 2018 sålt 12 stycken FlowScanner, samtliga kommunicerade sedan tidigare.