Nordamerikanska massabrukskoncernen erlägger förskott avseende ytterligare två FlowScanner

Samriskbolaget Andritz Technologies, ATAB, delägare, processindustriföretaget Andritz, har erhållit förskott för ytterligare två FlowScanner från den nordamerikanska massabrukskoncern som med framgång tidigare testat produkten. Tillsammans med den order som Mantex kommunicerade i mitten av februari, har den amerikanska massabrukskoncernen hittills i år nu erlagt förskott för produktion av sammanlagt fyra FlowScanner för leverans senare i år.

Beställningarna följer på den utvärdering av en FlowScanner som den nordamerikanska koncernen inledde i januari förra året på ett av sina bruk. Som Mantex tidigare kommunicerat kunde bruket efter sex månaders löpande kommersiell utvärdering av en FlowScannern rapportera effektivitetsvinster på nära 300 000 USD per månad. Vinsterna kom sig av ökad produktivitet och en mer effektiv produktionsprocess och bruket valde efter testperioden att förvärva den maskin som testerna utförts med. Det amerikanska bruket är av medelstorlek och ingår i en nordamerikansk massabrukskoncern som redan när testerna inleddes uttryckte stort intresse för att installera FlowScannern hos flertalet av i koncernen ingående bruk om testerna skulle falla väl ut.

Den nordamerikanska massabrukskoncernen har nu på kort tid erlagt förskott för sammanlagt fyra stycken FlowScanner för installation på några av sina bruk i Nordamerika. I mitten av februari i år erlade bruket ett förskott, totalt 200 000 USD, avseende produktion av två stycken FlowScanner för leverans i september, något Mantex tidigare också kommunicerat. Rättigheterna till FlowScannern ägs av ATAB som sedan 2018 ägs till 49 procent av Mantex och resterande 51 procent av det österrikiska processindustriföretaget Andritz.

”Som vi tidigare kunnat kommunicera har kunden varit mycket nöjd med de besparingar och effektiviseringar som vår FlowScanner medfört och i linje med vad vi tidigare sagt fortsätter man därför visa intresse för att använda den på allt fler av sina bruk”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.