Mantex tillförs cirka 29,8 MSEK efter fulltecknad företrädesemission

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Mantex AB (publ) meddelar idag att bolaget har slutfört den företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner som godkändes vid extra bolagstämman den 22 oktober 2018. Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent. Cirka 33 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 7 procent utan stöd av teckningsrätter, cirka 24 procent genom kvittning och cirka 36 procent av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs Mantex cirka 29,8 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Mantex med cirka 3 471 253,63 SEK genom utgivande av 13 885 010 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till cirka 6 942 507,25 SEK medan antalet aktier kommer uppgå till 27 770 020 stycken. Dessutom emitteras 13 885 010 teckningsoptioner som berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 9 september och den 20 september 2019. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Mantex aktie under tio handelsdagar närmast före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt på 25 procent, dock aldrig lägre än 2,15 SEK och ett högsta lösenbelopp på 3,15 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North efter dess att registrering av företrädesemissionen har slutförts hos Bolagsverket.

– Vi på Mantex tackar för förtroendet från tidigare såväl som nya aktieägare. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av vår Biofuel Analyzer och expandera till nya marknader inom bioenergi, säger Max Gerger, VD för Mantex.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA 1) beräknas ske på Nasdaq First North till dess att den första delregistreringen av företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket uppskattas ske omkring vecka 48. Handel med BTA 2 beräknas påbörjas den 22 november 2018 och pågå till dess att företrädesemissionen har slutregistrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Mantex i samband med företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Denna information är sådan som Mantex Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl 16.30.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier med vederlagsfria teckningsoptioner i Mantex och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja aktier, teckningsoptioner, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Aktier, teckningsoptioner, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Mantex har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Mantexs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.