Mantex styrelseordförande har köpt 480 000 teckningsoptioner

Mantex styrelseordförande Per Grunevald har under den gångna veckan köpt 480 000 teckningsoptioner av serie 2020/2020 i Mantex som han avser konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna av serie 2020/2020 emitterades i samband med Mantex emission av units under det tredje kvartalet i år.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna

Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 26 oktober till och med den 9 november 2020, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 9 november 2020. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 5 november 2020. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 9 november 2020 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

Villkor för teckningsoptioner

En (1) Teckningsoption av serie 2020/2020 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. Fastställandet av utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna offentliggjordes den 23 oktober 2020 och uppgår till 0,21 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med företrädesemissionen under andra kvartalet 2020. Prospektet finns tillgängligt på Mantex hemsida www.mantex.se