Mantex säkrar fortsatt finansiering

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har idag, den 27 april 2020, villkorat av godkännande vid bolagsstämman, planerad till den 28 maj 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 27 784 420 units (”Företrädesemissionen”) i syfte att bland annat fortsätta utvecklingen av Bolagets verksamhet och produkten, Mantex Biofuel Analyzer. En (1) unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 (”Unit”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,40 SEK per Unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 8,3 MSEK och cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 15 juni – 29 juni 2020. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 8,9 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen. Styrelsen avser även att föreslå att bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet och antagande av ny bolagsordning för ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet.

Sammanfattning

 1. Bolaget genomför Företrädesemissionen i syfte att tillgodose Bolaget med medel för sin fortsatta verksamhet samt för vidareutveckling och färdigställande av Bolagets produkt, Mantex Biofuel Analyzer. Det är Bolagets tro att färdigställandet av Mantex Biofuel Analyzer kommer kunna ske i slutet av 2020.
 2. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020/2020 och en teckningsoption av serie 2020/2021 (”Teckningsoption”).
 3. Företrädesemissionen består av högst 27 784 420 Units och erbjuds till en teckningskurs om 0,40 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget initialt kommer att tillföras cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.
 4. En (1) Teckningsoption av serie 2020/2020 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. En (1) Teckningsoption av serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 8,3 MSEK och cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader.
 5. Totalt omfattar Företrädesemissionen 55 568 840 aktier, 27 784 420 Teckningsoptioner av serie 2020/2020 och 27 784 420 Teckningsoptioner av serie 2020/2021.
 6. Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 7. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 15 juni till och med den 29 juni 2020.
 8. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie 2020/2020 kommer att löpa från och med den 26 oktober 2020 till och med den 9 november 2020.
 9. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 kommer att löpa från och med den 26 april 2021 till och med den 10 maj 2021.
 10. För att säkerställa det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet, fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån om 3 MSEK. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.
 11. Styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman som föreslås godkänna Företrädesemissionen även ska besluta om en minskning av aktiekapitalet samt antagande av ny bolagsordning med ändring av gränserna för antal aktier och aktiekapitalet. Förslaget medför att kvotvärdet för Bolagets aktier sänks till 0,15 kronor samt att gränserna för antal aktier och aktiekapitalet ändras för att möjliggöra Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna

Motiv till Företrädesemissionen

Styrelsen i Mantex har beslutat om Företrädesemissionen för att tillgodose Bolaget medel för sin fortsatta verksamhet och färdigställandet av Bolagets produkt, Mantex Biofuel Analyzer. Det är Bolagets tro att färdigställandet av Mantex Biofuel Analyzer kommer kunna ske i slutet av 2020.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande:

 1. Återbetalning av Brygglånet.
 2. Färdigställande av Biofuel Analyzer
 3. Rörelsekapital

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Mantex har, villkorat av godkännande vid årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med de huvudsakliga villkoren nedan:

 • Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller två (2) aktier, en (1) Teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021.
 • Företrädesemissionen består av högst 27 784 420 Units som erbjuds till en teckningskurs om 0,40 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,20 SEK.
 • En (1) Teckningsoption av serie 2020/2020 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, mot kontant betalning, motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • En (1) Teckningsoption av serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, mot kontant betalning, motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på First North Growth Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 55 568 840 aktier, vilket vid fullteckning tillför Bolaget cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga 27 784 420 Teckningsoptioner av serie 2020/2020 och 27 784 420 Teckningsoptioner av serie 2020/2021 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 8,3 MSEK vid lägsta teckningskurs (0,15 SEK per aktie) och cirka 22,2 MSEK vid högsta teckningskurs (0,40 SEK per aktie) före emissionskostnader. Totalt tillförs Bolaget vid fullteckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemission samt vidhängande Teckningsoptioner således lägst cirka 19,4 MSEK och högst cirka 33,3 MSEK, före emissionskostnader.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 8 335 326 SEK, från 4 167 663 SEK till 12 502 989 SEK.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 8 335 326 SEK till 20 838 315 SEK.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 15 juni till och med den 29 juni 2020. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
 • Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie 2020/2020 kommer att löpa från och med den 26 oktober 2020 till och med den 9 november 2020.
 • Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 kommer att löpa från och med den 26 april 2020 till och med den 10 maj 2021.
 • Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt om 66,67 procent vid full teckning i Företrädesemissionen.
 • För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de parter som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtagande. För det fall, fördelningen till dessa inte kan ske fullt ut ska fördelning ske i förhållande till det antal units som var och en har garanterat för teckning.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid årsstämma den 28 maj 2020. Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
 • Ett beslut om godkännande av styrelsens beslut förutsätter ändring av bolagsordningen.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 10 juni 2020.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 32 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 80 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare, Pegroco Invest AB, Håkan Johansson (med närstående bolag) och Allba Holding AB. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB och Formue Nord A/S. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent i aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Brygglånefinansiering

Som en del av den föreliggande Företrädesemissionen har Bolaget upptagit ett brygglån om 3 MSEK. Brygglånet säkerställer det kortfristiga rörelsekapitalbehovet och täcker kostnader som uppkommer i samband med Företrädesemissionen.

Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta om 2,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

9 juni 2020 | Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.

10 juni 2020 | Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter.

11 juni 2020 | Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

10 juni 2020 | Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.

15 juni 2020 – 25 juni 2020 | Handel i uniträtter på First North Growth Market.

15 juni 2020 – 29 juni 2020 | Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

1 juli 2020 | Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

26 oktober 2020 – 9 november 2020 | Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie 2020/2020.

26 april 2021 – 10 maj 2021 | Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna av serie 2020/2021.

Minskning av aktiekapital och ny bolagsordning

Styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman som föreslås godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen även ska besluta om en minskning av aktiekapitalet med 2 778 442,25 kronor för avsättning till fri fond. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen medför att kvotvärdet minskar från ca 25 öre till 15 öre. Förslaget om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

Styrelsen avser även att föreslå att ny bolagsordning antas av bolagsstämman, i syfte att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet för att möjliggöra Företrädesemissionen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för Mantex med tjänster rörande upprättande av prospekt, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.