Mantex projekt för utveckling av Biofuel Analyzer erhåller slutgiltigt godkännande från EU

EU:s forskningsprogram Horizon 2020 har efter genomgång beslutat att ge slutgiltigt godkännande för det utvecklingsprojekt av Mantex Bifofuel Analyser som Horizon 2020 varit med och finansierat. Beslutet innebär att Mantex under första halvåret 2020 kommer att få resterande 183 000 EUR utbetalda från Horizon 2020.

EU:s forskningsprogram Horizon 2020 beviljade 2015 Mantex stöd för utvecklingen av Mantex produkt Biofuel Analyzer. Bakgrunden var bolagets planer på att vidareutveckla sin produkt Flow Scanner till att även klara att mäta väldigt heterogena material såsom bark, rötter och ris och inte bara träflis för processtyrning. 

– Våra ingående diskussioner med kunder visade dock att vad kunderna skulle ha större nytta av var en maskin som klarade att snabbt och med god precision mäta kvalitén hos inkommande material för produktion av bioenergi, säger Max Gerger, vd för Mantex.

2015 sökte och beviljades Mantex bidrag för ett projekt som hade som syfte att i nära samarbete med kund ta fram en prototyp från EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Horizon 2020 är EU:s hittills mest omfattande, gemensamma ramprogram för stöd till forskning och innovation. Syftet med programmet har varit att hjälpa bra innovationer från idéstadiet fram till färdig produkt. Totalt omfattade det 80 miljarder EUR under det sju år det varade (2014-2020).

För utvecklingen av Biofuel Analyzer beviljades Mantex bidrag på totalt 1,6 miljoner EUR varav större delen redan betalats ut under projektets gång. Nu har projektet slutredovisats för EU varvid det konstaterades att projektet uppfyllt alla krav och att resterande 183 000 EUR därför skall betalas ut. Utbetalningen beräknas ske under det första halvåret 2020 och kommer att ha positiv kassaflödespåverkan.

Den sista fasen i utvecklingen av Biofuel Analyzer fram till färdig produkt bekostas sedan i höstas av det österrikiska bolaget Andritz. Bakgrunden är ett avtal mellan Andritz och Mantex som innebär att Andritz bekostar utvecklingsarbetet under upp till maximalt fem månader vilket är den tid Mantex och Andritz bedömer att det kommer att ta att färdigställa tekniken. Därefter skall Biofuel Analyzer färdigställas som produkt. Avtalet innebär också att Andritz har rätten att lägga in Biofuel Analyzer i samriskbolaget Andritz Technologies AB, ATAB, när teknikutvecklingen är färdig. Sedan tidigare har ATAB en exklusiv licens för att tillverka och sälja Mantex andra produkt, Mantex Flow Scanner. Sedan Flow Scannern lades över i ATAB har försäljningen stöttats av Andritz stora och globala marknadsorganisation vilket lett till att försäljningen av den ökat kraftigt. Mantex räknar med att ha de första förserieprodukterna av Biofuel Analyzer ute hos kund runt årsskiftet 2020/2021.