Mantex ökar satsningen på FlowScanner och Biofuel Analyser med hjälp av emissionslikvid

Bolagets största ägare förbinder sig till 6 månaders lock-up

Emissionslikviden från Mantex nyligen genomförda riktade emission kommer framför allt att användas för att stötta den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av Biofuel Analyzer samt för att förstärka samriskbolaget Andritz Technologies möjligheter att vidareutveckla, marknadsföra och via Andritz sälja Mantex FlowScanner. 
I samband med emissionen har Mantex största ägare förbundit sig att inte sälja aktier i bolaget inom sex månader från emissionsdagen.

Mantex genomförde den 7 juni en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units) till Formue Nord Markedsneutral A/S som tillförde bolaget 24,7 MSEK före emissionskostnader. En unit består av tre aktier samt två teckningsoptioner vardera av serie 2021/2022 (TO5) och 2021/2023 (TO6). I samband med emissionen har bolaget även beslutat om en riktad nyemission av teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 för vidareallokering till befintliga aktieägare där en option av serie TO5 och en option av serie TO6 delas ut för varje innehavda 20 aktier. Utdelningen av dessa optioner kommer att ske per en avstämningsdag som beslutas av bolagets styrelse så snart teckningsoptionerna registrerats vid bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Teckningsoptionerna emitteras och tilldelas vederlagsfritt. Bolagets större ägare, Pegroco Invest AB, Kattsson i Sverige AB och Allba Holding AB, har förbundit sig att inte sälja några aktier i Mantex inom en period av sex månader från emissionsdagen, en s k lock-up. 

Ökade satsningar på nyckelprodukter

Mantex avser använda likviden från emissionen för den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen, inklusive produktion, av Biofuel Analyzer. I mars i år meddelade bolaget att den förbättrade versionen av Biofuel Analyzer möter eftersträvade krav på mätnoggrannhet och att den i höst därför kommer att börja testas i den löpande verksamheten hos biokraftvärmeverk i Västerås och Borås. 
”Mot bakgrund av det stora behovet av att ställa om till en mer hållbar produktion av energi ser vi ett kraftigt ökat intresse för bioenergi och därmed för en produkt som Biofuel Analyzer som kan bidra till en mer effektiv handel och användning av biomassa för framställning av bioenergi”, säger Max Gerger, vd för Mantex. 

FlowScanner XXL

En del av likviden kommer också att användas för att tillföra samriskbolaget Andritz Technologies AB, ATAB, ökade finansiella resurser. Andritz Technologies har en licens för tillverkning och försäljning av FlowScanner och har under 2020 och 2021 fått ökat kapitalbehov till följd av utvecklingen av nya FlowScanner XXL samt pandemin, som försenat den globala försäljningen av FlowScanner. ATAB ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av det globala processindustriföretaget Andritz. Totalt tillförs ATAB 4 miljoner SEK av de båda ägarna. FlowScanner XXL är en extra bred version av FlowScanner som utvecklats för större massabruk och ATAB fick i augusti 2019 en order på två stycken FlowScanner XXL från ett stort massabruk i Brasilien. De beställda maskinerna kommer att installeras och tas i drift på det aktuella bruket senare i år.

Stora besparingar

Mantex Flow Scanner bygger på egenutvecklad och patenterad röntgenteknik och kan snabbt och beröringsfritt i realtid fastställa centrala egenskaper hos undersökt material. I massabruk kan FlowScannern mäta egenskaperna hos inkommande träråvara och därmed ge mer exakt underlag för efterkommande process-steg såsom kokning. Ett medelstort massabruk i Nordamerika genomförde tidigare i år en tre månader lång utvärdering av FlowScannern och noterade då mycket stora besparingar, något Mantex tidigare kommunicerat.
”De finansiella och miljömässiga besparingar som vår FlowScanner gav vid testerna i Nordamerika överträffade alla förväntningar. I takt med omställningen till en mer cirkulär ekonomi ökar efterfrågan på träbaserade, förnyelsebara material både inom förpackningsindustrin och inom klädbranschen vilket i sin tur ökar behovet av en mer effektiv framställning av massa”, säger Max Gerger, vd för Mantex.