Mantex offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 6

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har idag, den 5 januari 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,53 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 159 367 293 till 172 913 103 och Bolaget tillförs cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,35 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna
Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Nyttjandekurs: 0,53 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Utnyttjandeperiod: 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023
Handel med TO 6: till och med den 19 januari 2023.