Mantex offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 27 april 2020 upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Styrelsen i Mantex beslutade den 27 april 2020 att genomföra en nyemission av högst 27 784 420 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilket sedermera godkändes av årsstämman den 28 maj 2020. Varje unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021. Företrädesemissionen består således av nyemission om högst 55 568 840 nya aktier och högst 55 568 840 teckningsoptioner till en teckningskurs om 0,40 SEK per unit. Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom tecknings- och garantiåtaganden och kan tillföra Bolaget högst cirka 11,1 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare högst cirka 11,1 MSEK per serie av teckningsoptioner. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens inledande, upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mantex.se.

Offentliggörande av prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.mantex.se) och kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommissions hemsida.

Tidsplan

  • 15 juni – 29 juni 2020 – Teckningsperiod i Företrädesemissionen
  • 15 juni – 25 juni 2020 – Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
  • 1 juli 2020 – Beräknat datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Mantex i samband med Företrädesemissionen.