Mantex offentliggör memorandum

Den 21 november 2023 godkände extra bolagsstämman i Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) styrelsens beslut om att genomföra en Unitemission om högst 17 113 695 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit innehåller fem (5) aktier, en (1) konvertibel av serie KV1 samt fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 7. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 75 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum
Styrelsen i Mantex har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.mantex.se) samt Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se). Aktieägare som innehar sina aktier hos en förvaltare (förvaltarregistrerat innehav) hänvisas dit för mer information kring teckningsförfarande. Notera att sista teckningsdag hos respektive förvaltare kan skilja sig och att det därmed är viktigt att ta kontakt med sin förvaltare i god tid före sista teckningsdag i erbjudandet. Digital teckning utan företräde kommer finnas tillgängligt från den 27 november 2023 på Mangold Fondkommission ABs webbplats.
 
Tidplan för Företrädesemissionen
Offentliggörande av IM: 23 november 2023
Teckningsperiod: 27 november – 11 december 2023
Handel med uniträtter: 27 november – 6 december 2023
Handel i BTU: 27 november tills att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Offentliggörande av utfall: omkring den 12 december 2023
 
Här hittar du investeringsmemorandum
https://www.mantex.se/investerare/foretradesemission-2023/