Mantex inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 9 april 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO4) som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet 2020

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 23 april 2021. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,15 SEK per aktie och högst 0,40 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 27 784 420 teckningsoptioner av serie 2020/2021. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 26 april – 10 maj 2021.

Stängningskursen för Mantex aktie per den 8 april 2021 uppgick till 2,01 SEK.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Mantex gå ut med ett nytt pressmeddelande.