Mantex inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 22 december 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO6 som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) riktade emission under andra kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 9 januari 2023. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 4,32 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
 
Totalt emitterades det 13 545 810 teckningsoptioner av serie TO6. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 9 januari – 23 januari 2023.
 
I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Mantex gå ut med ett nytt pressmeddelande.