Mantex inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 1 april 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades i samband med Mantex Aktiebolags (”Mantex” eller ”Bolaget”) riktade emission under andra kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 19 april 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,15 SEK per aktie och högst 3,71 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
 
Totalt emitterades det 13 545 810 teckningsoptioner av serie TO5. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 19 april – 3 maj 2022.
 
I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Mantex gå ut med ett nytt pressmeddelande.