Mantex har genomfört en riktad nyemission av units om 24,7 MSEK och en riktad nyemission av teckningsoptioner för utdelning till befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) till en kvalificerad investerare (’’den Riktade Emissionen’’). En unit består av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie 2021/20221 (”TO5”) och två (2) teckningsoptioner av serie 2021/2023 (”TO6”). Investeraren i den Riktade Emissionen utgörs av Formue Nord Markedsneutral A/S (”Investeraren”). Bolaget har vidare beslutat om en riktad nyemission av teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 till Bolaget för vidareallokering till befintliga aktieägare, varvid en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6 delas ut för varje tjugo (20) innehavda aktier per en avstämningsdag som beslutas av styrelsen så snart teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Bolagets styrelse har, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 24 maj 2021, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 7,41 SEK per unit, motsvarande 2,47 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras och tilldelas vederlagsfritt. Emissionsrabatten per aktie motsvarande cirka 13 procent i förhållande till stängingskursen för Bolagets aktie den 7 juni 2021. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget 24,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Inga befintliga aktieägare i Bolaget har erbjudits att delta i den Riktade Emissionen.

Styrelsen i Bolaget bedömer, mot bakgrund av att den Riktade Emission har genomförts genom ett accelererat book building-förfarande (genomförd av Mangold Fondkommission AB), att den Riktade Emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta talar enligt styrelsens bedömning sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Likviden från den Riktade Emissionen kommer att användas till att stärka Bolagets rörelsekapital för den fortsatta verksamheten, i synnerhet för kommande försäljning av Bolagets produkt FlowScanner samt för vidareutveckling och framtida försäljning av Bolagets produkt Biofuel Analyzer. Likviden möjliggör även för potentiella framtida företagsförvärv.

De nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,8 procent av antalet aktier i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 9 999 999 från 137 583 473 till 147 583 472 och aktiekapitalet kommer att öka med 297 637,69 SEK från 4 095 003,15 SEK till 4 392 640,84 SEK.

Investeraren som deltagit i den Riktade Emissionen kommer inte att erhålla några teckningsoptioner vid utdelning av teckningsoptioner till befintliga aktieägare så som beskrivs nedan.

Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Mantex

För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Mantex också samtidigt beslutat att emittera 6 879 173 teckningsoptioner av serie TO5 och 6 879 173 teckningsoptioner av serie TO6 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) till Bolaget för att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO5 och serie TO6 enligt ovan kommer att beslutas av styrelsen när teckningsoptionerna har registreratas vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB och kommer att meddelas så snart den är fastställd. Aktieägare i Mantex kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6 för varje tjugo (20) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO5

Totalt emitteras 13 545 839 teckningsoptioner av serie TO5, varav 6 666 666 inom ramen för den Riktade Emissionen och 6 879 173 för utdelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO5 medför rätt att under perioden från och med den 19 april 2022 till och med den 3 maj 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar närmarst före den 13 april 2022, dock lägst till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde och högst 3,71 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 och baserat på maximal teckningskurs kan Mantex tillföras ytterligare cirka 50,3 MSEK. Vilken emissionslikvid som faktiskt erhålls kommer att avgöras av slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 kommer utspädningen att uppgå till cirka 8,41 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kommer antalet aktier att öka med 13 545 839 från 147 583 472 till 161 129 311 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 403 175,27 SEK från cirka 4 392 640,84 SEK till cirka 4 795 816,11 SEK.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO5 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO6

Totalt emitteras 13 545 839 teckningsoptioner av serie TO6, varav 6 666 666 inom ramen för den Riktade Emissionen och 6 879 173 för utdelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO6 medför rätt att under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden om 10 handelsdagar närmarst före den 5 januari 2023, dock lägst till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärdet och högst 4,32 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och baserat på maximal teckningskurs kan Mantex tillföras ytterligare maximalt cirka 58,5 MSEK. Vilken emissionslikvid som faktiskt erhålls kommer att avgöras av slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 kommer utspädningen att uppgå till cirka 7,75 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kommer antalet aktier att öka med 13 545 839 från 161 129 311 till 174 675 150 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 403 175,27 SEK från cirka 4 795 816,11 SEK till cirka 5 198 991,38 SEK.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO6 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.