Mantex företrädesemission fulltecknad

Mantex AB (publ) (”Mantex” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har slutfört den företrädesemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner som godkändes vid ordinarie bolagstämman den 28 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent. Cirka 71,9 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 28,9 procent tecknades med stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran, och cirka 28,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Mantex cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Mantex med cirka 8 335 326 SEK genom utgivande av 55 568 840 nya aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 12 502 989 SEK medan antalet aktier kommer uppgå till 83 353 260. Dessutom emitteras 27 784 420 teckningsoptioner av serie 2020/2020 och 27 784 420 teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie för varje befintlig Teckningsoption. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2020 kommer löpa från och med den 26 oktober till och med den 9 november. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kommer att löpa från och med den 26 april till och med den 10 maj 2021. Nyttjandekursen för Teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Mantex aktie under tio (10) handelsdagar närmast före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt om trettio (30) procent, dock aldrig lägre än 0,15 SEK och ett högsta lösenbelopp på 0,40 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North efter dess att registrering av Företrädesemissionen har slutförts vid Bolagsverket.

Befintliga aktieägare som valt att inte teckna i företrädesemissionen kommer vidkännas en utspädning om cirka 66,7 procent.

VD Max Gerger har ordet

– Det gläder mig att utfallet i företrädesemissionen var bra och att efterfrågan på units har varit hög. Emissionslikviden möjliggör att vi kan fokusera på utveckling och färdigställandet av Biofuel Analyzer för att framgent kunna exekvera Mantex affärsplan och strategi mot den framtida försäljningen. Det positiva utfallet vid test av den tredje sensorn i Biofuel Analyzer indikerar att vi är på god väg att uppfylla kraven för en certifiering och även möta kundernas behov. Jag vill också passa på att tacka befintliga aktieägare som valt och teckna units samt hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår resa.

Handel med betald tecknad unit (BTU) beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 15 juni 2020 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderligt tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU. ISIN-koden för BTU är SE0014453080.

Rådgivare

 Mangold Fondkommission AB agerar rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för Mantex med tjänster rörande upprättande av prospekt, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.