Mantex fastställer konverteringskurs för KV1

Styrelsen för Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller “Bolaget”) beslutade den 3 november 2023, givet efterföljande stämmans godkännande, om en företrädesemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler av serie KV1. Den 21 november 2023 godkände extra bolagsstämma i Bolaget beslutet om företrädesemissionen. Konvertibler av serie KV1 som gavs ut i samband med företrädesemissionen kan nyttjas för konvertering till aktier under två konverteringsperioder, varav den första konverteringsperiod som löper mellan den 14 juni 2024 – 28 juni 2024. Konverteringskursen för konvertering till aktier uppgår till motsvarande 66,04 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om tio (10) handelsdagar närmast före konverteringsperioden, dock lägst 0,13 SEK och högst 0,26 SEK. Konverteringskursen har nu fastställts till 0,147 SEK per aktie, för det första konverteringstillfället.

 
Villkor för konvertibler i sammandrag:
Konverteringsperioder: 14 juni 2024 – 28 juni 2024 samt 13 december 2024 – 27 december 2024

Villkor för fastställande av konverteringskurs: konverteringskursen vid det första konverteringstillfället uppgår till 66,04 procent av den volymvägda genomsnittskursen närmast före att konverteringsperioden inleds. konverteringskursen vid det andra konverteringstillfället uppgår till 62,5 procent av den volymvägda genomsnittskursen närmast före att konverteringsperioden inleds.
 
Konverteringskurs vid första konverteringstillfället: 0,147 SEK per aktie.
 
Ränta: Konvertiblernas ränta uppgår till 12 procent per år. Vid konvertering av nominellt belopp till aktier utbetalas ingen upplupen ränta.
 
Förvaltarregistrerade konvertibler (depå): Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
 
Direktregistrerade konvertibler (VP-konto): Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på Mangold Fondkommission ABs hemsida, www.mangold.se.

Återbetalning av ej nyttjade konvertibler: Konvertibellånet förfaller till betalning den 3 februari 2025. Lånebelopp, tillsammans med vid tidpunkten upplupen ränta, kommer då utbetalas av Bolaget för konvertibler där konvertering inte ägt rum under löptiden. Utöver den första konverteringsperioden kommer konvertering även ske under perioden 13 december 2024 – 27 december 2024.
 
Fullständiga konvertibelvillkor: Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mantex.se.