Mantex delårsrapport, oktober–december 2018

Fjärde kvartalet 2018
  • Orderingången uppgick till 538 tkr (2 134).
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 638 tkr (938).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –9 428 tkr (–9 669).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –11 417 tkr (–7 254).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 08:00 CET.