Mantex delårsrapport, juli–september 2018

Tredje kvartalet 2018
  • Orderingången uppgick till 45 tkr (525).
  • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 0,9 Mkr (0,9).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –4,8 (–7,0) Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –6,0 (–5,4) Mkr.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Vikström, CFO, +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08:00 CET.