Mantex delårsrapport för oktober – december 2021

Fjärde kvartalet 2021

  • Orderingången uppgick till -tkr (-)
  • Nettoomsättningen uppgick till – tkr (21)
  • Rörelseresultatet (EBIT) – 5 520 tkr (- 3 288)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 4 585 (- 3 102)

 

Denna information är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-04 08:30 CET.