Mantex delårsrapport för oktober – december 2020

Fjärde kvartalet 2020
  • Orderingången uppgick till –tkr (-)
  • Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (3 910)
  • Rörelseresultatet (EBIT) – 3 288 tkr (- 2 180)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 3 102 tkr (- 2 461).

Denna information är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-05 08:30 CET.