Mantex delårsrapport för juli – september 2021

Tredje kvartalet 2021
  • Orderingången uppgick till –tkr (-)
  • Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (21). 
  • Rörelseresultatet (EBIT) – 3 482 tkr (- 2 302). 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 3 675 (- 1 790)

Denna information är sådan som Mantex AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-05 08:30 CET.