Mantex delårsrapport för januari – mars 2022

Första kvartalet 2022.

-Orderingången uppgick till 3 000 tkr (–).*
-Nettoomsättningen uppgick till 35 tkr (53).
-Rörelseresultatet (EBIT) –7 143 tkr (–2 721) varav –2 940 tkr (0) avser aktieägartillskott till Andritz Technologies AB.
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 068 tkr (–2 347).

* Orderingång från samriskbolaget Andritz Technologies AB är inte inkluderad.