Mantex Biomass Analyzer erhåller typgodkännnade vad gäller mätning av fukthalt (torrhalt) – avgörande steg i arbetet mot kommersialisering inom flera industrier

Mantex Biomass Analyzer har erhållit typgodkännande för Mantex Biomass Analyzer avseende fastställande av fukthalt (torrhalt) i sågverksflis och sågspån. Typgodkännandet innebär att maskinen officiellt får användas som mätmetod för att fastställa pris och kvalitet på den befintliga marknaden för sågverksflis och sågspån. Typgodkännande utgör ett avgörande steg i arbetet med att kommersialisera maskinen för försäljning mot såväl pappersmassa- och pelletsindustrin som bioenergisektorn.

Typgodkännandet följer på den utvärdering av maskinen som Biometria och Skogforsk genomfört sedan i våras och innebär att Biomass Analyzer efter omfattande tester bevisat att den klarar att korrekt fastställa torrhalten i sågverksflis och sågspån. Enligt Biometrias terminologi används begreppet torrhalt när det gäller denna typ av mätningar medan industrin ofta använder begreppet fukthalt, vilket Mantex också tidigare gjort. I praktiken, och vid maskinens användning hos kund, spelar val av begrepp ingen roll.

”Det här är väldigt goda nyheter för oss eftersom det ger oss helt andra möjligheter att marknadsföra och sälja den till potentiella kunder. Det bevisar än en gång att vår egenutvecklade och röntgenbaserade teknologi har stora möjligheter att bidra till en effektivisering av de industrier vi vänder oss till”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Tydlig plan för kommersialisering
Typgodkännandet är att likställa med en certifiering och är avgörande för den fortsatta kommersialiseringen och industrialiseringen eftersom det innebär att maskinen därmed är officiellt godkänd för att fastställa pris och kvalité på marknaden vid användning av tredje part. Typgodkännandet är en kvalitetsstämpel som även underlättar för Mantex att utöka godkännandet till att också gälla mätning av askhalt samt energiinnehåll, en avgörande förmåga för att framgångsrikt kunna sälja maskinen även till den stora och växande bioenergisektorn. Målet är att det typgodkännandet även skall omfatta andra typer av trämaterial inklusive grot (grenar och toppar) som är vanliga material inom just bioenergisektorn. Ambitionen är att fullfölja det under 2024.

”Bioenerigmarknaden är den stora potentialen för Biomass Analyzer och att vi klarat att erhålla ett typgodkännande för en parameter visar att våra möjligheter att typgodkänna maskinen även för mätning av askhalt samt energiinnehåll är mycket goda,” säger Max Gerger.
 
Redan nu avser dock Mantex intensifiera arbetet med att marknadsföra och sälja Biomass Analyzer till potentiella kunder inom pappersmassa- och pelletsindustrin där det svenska pappersmassabruket Waggeryd Cell redan är en befintlig kund. Waggeryd Cell använder en Biomass Analyzer för att mäta fukthalt i inkommande sågverksflis för att därmed snabbt och effektivt kunna fastställa pris och kvalitet på stora och löpande inkommande leveranser. Ursprung samt kvalité på materialet varierar stort beroende på varifrån det kommer och årstid. För varje enskild leverans behöver därför fukthalten fastställas för att dels avgöra pris på leveransen, dels styra den process som används när träråvaran skall omvandlas till pappersmassa. Befintliga metoder för mätning av fukthalt är tidskrävande och omständliga och har ett stort inslag av manuellt arbete. Biomass Analyzer klarar att automatiskt och beröringsfritt på kort tid fastställa fukthalten. 
 
Biometria är ett medlemsägt företag som verkar inom skogsnäringen och vars uppgift är att skapa trygghet på virkesmarknaden genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter i affärerna mellan skog och industri.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.