Mantex beslutar riktad ersättningsemission till garanter

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 november 2023, beslutat om en riktad nyemission av 5 294 115 aktier, 275 293,98 SEK nominellt av konvertibler av serie KV1 och 4 235 292 teckningsoptioner av serie TO7 (”Units”). Den Riktade emissionen har gjorts till Formue Nord Marknadsneutral som ersättning för det garantiåtagande som ingicks i samband med företrädesemissionen av units, vars teckningsperiod avslutades den 11 december 2023 (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,70 SEK per unit motsvarande 0,288 SEK per aktie och nominellt 0,26 SEK per konvertibel av serie KV1. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Som tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp eller 20 procent i form av Units i Bolaget. Formue Nord Marknadsneutral (”Garanten”) har valt att erhålla garantiersättningen i form av Units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 november 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 5 294 115 aktier, 105 8823 konvertibler av serie KV1 (motsvarande 275 293,98 Sek nominellt) och 4 235 292 teckningsoptioner av serie TO7.
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla de garantiavtal som ingåtts som varit en förutsättning för att möjliggöra den kapitalanskaffning som genomfördes genom företrädesemissionen, samt som bedömdes gynnsamma för Bolaget då Bolaget behåller en större andel av emissionslikviden om garantiersättning utgår i Units istället för i kontanta medel. 

I enlighet med garantiavtalen ska teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen med en rabatt per aktie om 10 procent, dock lägst teckningskursen i företrädesemissionen. VWAP under teckningsperioden uppgick till cirka 0,32 SEK och teckningskursen i Ersättningsemissionen har därmed fastställts till 0,288 SEK per aktie. Därmed bedöms teckningskursen som marknadsmässig enligt styrelsens bedömning.
 
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 5 294 115 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,1 procent efter att företrädesemissionen registrerats, och aktiekapitalet med totalt 157 572,83 SEK, när Ersättningsemissionen fullt ut tilldelats och registrerats.
 
Rådgivare 
 
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.