Mantex AB (publ) höll årsstämma den 24 maj 2021

Vid Mantex AB (publ) årsstämma den 24 maj 2021 fattades nedan angivna beslut.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan angivna beslut fattades. Framlagda förslag beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2020. 
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. 
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. 
 • Ingen ersättning kommer att utgå till styrelsen för kommande verksamhetsår. 
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning. 
 • Beslut att styrelsen ska bestå av fyra personer. 
 • Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Håkan Johansson, Magnus Hagerborn samt Max Gerger. 
 • Omval av Per Grunewald till styrelseordförande. 
 • Omval av BDO Mälardalen AB som revisor. Auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer, med ändring av vad som angavs i stämmokallelsen, att vara huvudansvarig revisor.
 • Beslut om principer för valberedning. 
 • Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras. 
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet 
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler upp till högst trettio (30) procent av bolagets vid var tid registrerade aktiekapital.