Mantex AB (publ) höll årsstämma den 20 maj 2024

Av bolagets totala aktier var 14,1 % representerade på stämman. Nedan angivna beslut fattades. Framlagda förslag beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

» Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2023.
» Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till bolagsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.
» Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
» Arvode kommer under kommande verksamhetsår att utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kr och till övriga ledamöter med 125 000 kr.
» Arvode till revisor kommer att utgå enligt godkänd räkning.
» Beslut att styrelsen ska bestå av fem personer.
» Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Ulf Gustavsson, Håkan Johansson och Gustav Melin samt nyval av Cathrin Lundberg.
» Nyval av Ulf Gustavsson till styrelseordförande. Tidigare ordföranden Per Grunewald kvarstår som ordinarie ledamot.
» Omval av BDO Mälardalen AB som revisor. Auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.
» Beslut om principer för valberedning.
» Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner mm.
» Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.