Kommuniké från extra bolagsstämma i Mantex AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Mantex AB (publ) den 25 oktober 2022, nyvaldes Gustav Melin som styrelseledamot samt fastställdes arvode till styrelsen.

Av bolagets totala aktier var 10,84 procent representerade på stämman.

Vid stämman beslutades enligt nedan. Framlagda förslag beskrivs i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Val av ny styrelseledamot
Nyval av Gustav Melin som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvode till styrelsen
Styrelsearvode ska utgå på årsbasis med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda av bolaget.