Kommuniké från årsstämman i Mantex AB (publ)

Mantex AB (publ) höll årsstämma den 22 maj 2023. Av bolagets totala aktier var 12,30 % representerade på stämman.

Nedan angivna beslut fattades. Framlagda förslag beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

» Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2022.
» Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets förlust balanseras i ny räkning.
» Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
» Arvode kommer under kommande verksamhetsår att utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kr och till övriga ledamöter med 125 000 kr.  
» Arvode till revisor kommer att utgå enligt godkänd räkning.
» Beslut att styrelsen ska bestå av fem personer.
» Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Håkan Johansson, Hamid Yaagoubi och Gustav Melin samt nyval av Ulf Gustavsson.
» Omval av Per Grunewald till styrelseordförande.
» Omval av BDO Mälardalen AB som revisor. Auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.
» Beslut om principer för valberedning.
» Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.