Kommuniké från årsstämma

Vid Mantex ABs (publ) årsstämma den 27 maj 2019 fattades nedan angivna beslut.

Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag som beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2018.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 • Ingen ersättning kommer att utgå till styrelsen för kommande verksamhetsår.
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
 • Beslut att styrelsen ska bestå av fyra personer och en suppleant.
 • Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Håkan Johansson, Magnus Hagerborn samt nyval av Max Gerger.
 • Omval av Per Grunewald till styrelseordförande.
 • Omval av Stefan Winström som suppleant i styrelsen.
 • Omval av auktoriserad revisor Stefan Bengtsson, BDO i Mälardalen, som revisor.
 • Beslut om principer för valberedning.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt nuvarande bolagsordning.

För mer information vänligen kontakta:

Max Gerger, VD, på +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se.

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).