Kommuniké från årsstämma i Mantex

Vid Mantex AB (publ) årsstämma den 28 maj 2020 fattades nedan angivna beslut.
 • Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2019.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 • Ingen ersättning kommer att utgå till styrelsen för kommande verksamhetsår.
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
 • Beslut att styrelsen ska bestå av fyra personer.
 • Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Håkan Johansson, Magnus Hagerborn samt Max Gerger.
 • Omval av Per Grunewald till styrelseordförande.
 • Omval av auktoriserad revisor Stefan Bengtsson, BDO i Mälardalen, som revisor.
 • Beslut om principer för valberedning.
 • Beslut om antagande av ny bolagsordning.
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet
 • Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt nuvarande bolagsordning.

Av bolagets totala aktier var 45 % representerade på stämman.